Edut

Tällä sivulla on esitetty APAD paineentasainteknologialla suoritetun alipaineistamisen edut, sekä sivun alaosassa perinteisen alipaineistamisen ongelmat yhdessä havainnollistavin kuvin.

Etenkin rakennusalan pölyntorjunnan ohjeet määrittelevät pölystä ja haitta-aineista alipaineistettavan tilan ilman suodatusmääräksi 6-10 kertaa tunnissa, ja joillekin haitta-aineille jopa 20 kertaa tunnissa. Käytännössä esimerkiksi siis 1000 m3 kokoisen tilan ilmanpuhdistuslaitteiden määrä tulisi mitoittaa 10000 m3/h suodatustehon mukaan. Kyseinen suodatettavan ilman määrä on avaintekijä, jolla terveydelle ja ympäristölle haitalliset pienhiukkaset saadaan poistettua ilmatilasta tehokkaasti.

Pölyntorjunnan ohjeiden mukaisesti saman aikaisesti kuitenkin huonetilan alipainetason tulisi olla noin 5-15 Pa. Perinteisellä alipaineistustekniikalla edellä mainittujen ilmamääreiden noudattaminen ja toteutus hallitusti sekä pitkäjänteisesti on pääsääntöisesti käytännön mahdottomuus. 

APAD ALIPAINEISTAMISEN EDUT

1. ENERGIATEHOKKUUS - PIENEMPI KORVAUSILMAN TARVE

APAD Teknologian™ laitteet toimivat optimaalisesti huolimatta korvausilma-aukon koosta. Perinteisesti korvausilman aukon on tullut olla noin 80% alipainelaitteen poistoilman aukon koosta ylisuuren alipaineen välttämiseksi. Tästä johtuen ulospuhalluksessa on poistettu tarpeeton määrä lämmintä ilmaa, jonka tuottaminen tilaan on jo vaatinut runsaasti energiaa. APAD-tekniikan avulla korvausilma-aukon koko voi olla erittäin pieni suuritehoisillekin koneille, ja edelleen tilan alipainetaso pysyy asetetun paine-eroarvon sisällä. Näin poistoilman määrä tilasta vähenee merkittävästi, kuten myös mahdollisen kylmän korvaustuloilman määrä, ja alipaineistamisen energiatehokkuus nousee ylitse minkään aiemmin tunnetun ilmanpuhdistustekniikan. APAD Teknologia™ onkin maailman energiatehokkain alipaineistusjärjestelmä, joka parhaimmillaan maksaa itsensä takaisin lämpöenergian säästönä yksittäiselläkin työmaalla (rakennusala). Todellisilla rakennustyömailla normaaleissa osastointiolosuhteissa suoriteuissa kenttätestauksissa saavutettiin helpohkosti 50-70% palautusilmamääriä noin 4000 m3/h teholuokan alipaineistajia käytettäessä, joka kylminä ajanjaksoina suuntaa antavasti laskettuna tarkoittaisi jopa 10 000 - 20 000 kW lämpöenergian säästöä kuukaudessa yhdellä APAD paineentasaimella toteutettuna.

2. KUSTANNUSTEHOKKUUS
APAD Teknologian™ paineentasainta voidaan käyttää yhdessä lähes kenen tahansa valmistajan 2000-6000 m3/h kokoluokan alipaineistajan kanssa. Ilmanpuhdistinkaluston kokonaisvaltainen uusiminen ei siis ole tarpeellista APAD Teknologian™ käyttöön siirryttäessä.

3. AKTIIVINEN ALIPAINEEN VALVONTA JA SÄÄTÖ
APAD Teknologia™ perustuu aktiiviseen paine-eromittaukseen joka valvoo työtilan alipainetasoa, ja ohjaa ilmaa täysin suodatettuna palautusilmana takaisin tilaan. Tilasta poistetaan vain sen verran ilmaa, jonka halutun alipainetason saavuttaminen vaatii rajoittamatta kuitenkaan itse suodatettavan ilman määrää. Suodatinten likaantuessa, ovien auetessa tai vaikkapa osastoinnin rikkoutuessa APAD-järjestelmä havaitsee reaaliaikaisesti paine- eron muutoksen, ja reagoi ohjaamalla säätömoottoreita tarvittaessa lisäten palautusilman tai poistoilman määrää. Laitteistoon voidaan kytkeä erilaisia hälytystapoja paine-eromuutosten havaitsemiseksi. APAD Teknologia™ on tulevaisuudessa työtilojen varsinainen paine-eron valvontajärjestelmä, ja esimerkiksi etäluettavat mittarit toimivat järjestelmien tukena tarvittaessa paine-eron seurantajärjestelminä.


4. OPTIMAALINEN PAINETASO
APAD-järjestelmä ei tuota ylisuurta alipainetta tilaan, ja se toimii tasalaatuisesti eri kokoisissa ja muotoisissa tiloissa. Lähtökohtana kuitenkin on, että itse alipaineistajan poistoilman määrän ja/tai työtilan tiiveyden tulee olla tasolla, että halutun alipainetason saavuttaminen on mahdollista. Alimitoitettu laiteteho tai liian epätiivis osastointi ei tuota mahdollisesti haluttua alipainetasoa edes täydellä ulospuhalluksella, jolloin mitoitus tai tiiveysseikat ovat virheellisiä. Käytännössä APAD Teknologia™ mahdollistaa ensimmäisen kerran alipaineistuksen radikaalin ylimitoituksen. Esimerkiksi vaikkapa 4000 m3/h teholuokan laite voidaan hyvin sijoittaa tiiviiseenkin 50 m3 huonetilaan ilman ylisuurta alipainetasoa. Suuremmassa työkohteessa, useampia alipaineistajia ollessa käytössä, voidaan kaikki laitteet sijoittaa ulospuhallukseen, koska järjestelmät joka tapauksessa poistavat vain tarvittavan määrän ilmaa halutun alipaineen muodostamiseksi. Tällöin resursseja yksittäisen laiterikon, osastoinnin rikkoutumisen tai ovien aukeamisesta johtuvan paine-erohäviön kompensoimiseksi on käytettävissä runsaasti parantaen työ- ja ympäristöturvallisuutta.


5. KAIKKI TEHOHYÖTY IRTI MOOTTORISTA
Joko erillisen alipaineistajan tai integroidun APAD-laitteen moottorin+siiven tehoa ei säädetä painetason säätämiseksi, jolloin laitteen vastapaineen kestotaso on aina optimaalisella tasolla, moottorin kesto (ikä) paranee ja laite suodattaa aina maksimi ilmamäärän tuottaen mahdollisimman paljon puhdistettua suodatettua ilmaa työtilaan parantaen työ- ja ympäristöturvallisuutta.

apad_multi_pien_web.jpg apad_air_cleaner_pien_web.jpg common_airclean_pien_web.jpg
Alipaineistus APAD Multi laitteella Alipaineistus APAD alipaineistajalla Alipaineistus perinteisesti toteutettuna

PERINTEISEN ALIPAINEISTAMISEN ONGELMAT

1. ENERGIATEHOTTOMUUS
Perinteinen alipaineistus on energiatehokkuudeltaan erittäin heikkoa etekin suuremmissa kohteissa kylminä ajan jaksoina, joissa ilmanpuhdistimen poistoilma joudutaan usein ohjaamaan ulos. Tällöin korvausilma kiinteistöön otetaan ulkoilmasta aiheuttaen huomattavaa lämpöenergian hukkaa kiinteistön lämmintä ilmaa ulos ohjattaessa, ja korvaamalla se kylmällä ilmalla.


2. PAINETASO MOOTTORILLA
Itse ilmanpuhdistimen moottoritehojen säätö halutun alipainetason saavuttamiseksi ei tule kyseeseen, sillä mikäli moottoritehoja lasketaan pienemmiksi, myös tilasta suodatettavan ilman määrä laskee radikaalisti aiheuttaen välittömästi haittahiukkasten pitoisuuden merkittävän kasvun huoneilmassa heikentäen työ- ja ympäristöturvallisuutta. Mootoritehojen laskeminen heikentää myös itse moottorin vastapaineenkestoa esimerkiksi pölyn kertyessä laitesuodattimiin, ja edellä mainituista syistä moottoritehoja ei tulisi koskaan laskea.

3. PAINETASO KORVAUSILMALLA
Painetason saavuttaminen korvausilmalla kompensoimalla on myös erittäin haastavaa, sillä kun laitteiston ulospuhallettavaa ilmaa kompensoidaan korvausilmalla, saavutetaan haluttu alipainetaso yleensä vain hetkellisesti, mutta suodattimien pölykertymän myötä alipainetaso helposti romahtaa, etenkin ohjeiden mukaisen ohjearvon 5-15 Pa ollessa melko matala. Korvausilmakompensointi on myös pääosin huomattavan energiatehotonta, tai saattaa vaikuttaa esimerkiksi työalan ulkopuolisten tilojen käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan.

4. PAINETASON MUUTOKSET
Perinteinen alipaineistus ei huomioi tai reagoi paine-erojen muutoksiin, kuten ovien aukeamisiin, osastointien rikkoutumiseen tms. muihin inhimillisiin virheisiin, mahdollisiin hissien liikeisiin tai kiinteistön muissa tiloissa olevien ilmanvaihtojärjestelmien ilmanvirtauksien muutoksiin. Edellä mainitut seikat voivat hetkellisesti tai pysyvästi aiheuttaa alipaineen katoamisen, jolloin haittahiukkaspitoisuus ilmassa saattaa kasvaa radikaalisti, tai pahimmassa tapauksessa hiukkaset leviävät laajasti osastointialueen ulkopuolelle.